Sök
  • Allt-i-ett-böcker för sfi
  • av Jan Zara
Sök Meny

Om förlaget

Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag ger ut läro­me­del i språk för vux­na. För­la­get är ett av de ton­gi­van­de vad gäl­ler utgiv­ning i svens­ka som and­ra­språk. Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag har med sin anknyt­ning till Folk­u­ni­ver­si­te­tet möj­lig­het att utveck­la läro­me­dia i nära kon­takt med den prak­tis­ka peda­go­gis­ka verk­sam­he­ten inom vux­en­ut­bild­ning­en.

Folkuniversitetets förlag

Läs mer på för­la­gets webb­plats.