Sök
  • Allt-i-ett-böcker för sfi
  • av Jan Zara
Sök Meny

Om förlaget

Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag ger ut läro­me­del i språk för vux­na. För­la­get är ett av de ton­gi­van­de vad gäl­ler utgiv­ning i svens­ka som and­ra­språk. Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag har med sin anknyt­ning till Folk­u­ni­ver­si­te­tet möj­lig­het att utveck­la läro­me­dia i nära kon­takt med den prak­tis­ka peda­go­gis­ka verk­sam­he­ten inom vuxenutbildningen.

Folkuniversitetets förlag

Läs mer på för­la­gets webbplats.

Kontakta Folkuniversitetets förlag

Fyll i det­ta for­mu­lär om du vill kom­ma i kon­takt med oss på Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag. Fält mar­ke­rat med * = obli­ga­to­risk uppgift.

  • Bör­ja med att fyl­la i ditt för­namn och efter­namn här så att vi vet vem som kon­tak­tar oss.
  • Fyll i din e-post­a­dress här.
  • Fyll gär­na i ditt tele­fon­num­mer här.
  • Berät­ta gär­na för oss om du använ­der läro­med­let Svens­ka dag för dag.
  • Beskriv din frå­ga eller syn­punkt om Svens­ka dag för dag.
  • Det­ta fält används för vali­de­rings­än­da­mål och ska läm­nas oförändrat.