Sök
  • Allt-i-ett-böcker för sfi
  • av Jan Zara
Sök Meny

Svens­ka dag för dag är fyra allt-i-ett-böc­ker för sfi kurs A, sfi kurs B, sfi kurs C och sfi kurs D och annan under­vis­ning i svens­ka. Dess­utom finns det en bok för intro­duk­tions­kur­ser innan sfi. B-, C- och D-böc­ker­na pas­sar sär­skilt för del­ta­ga­re med snabb pro­gres­sion eller för dem som redan har vis­sa grund­kun­ska­per och snabbt vill kom­ma vidare.

Böc­ker­na utgår ifrån var­de­ra nio vec­kors tänk­ta hel­tids­stu­di­er. Var­je vec­ka job­bar man med ett nytt tema, till exem­pel arbe­te, bostad, häl­sa, familj, sko­la eller matlagning.

För att ge struk­tur åt både del­ta­ga­re och lära­re ser upp­läg­get lika­dant ut var­je vec­ka. En ny del­ta­ga­re kan allt­så bör­ja i den vec­ka där den övri­ga grup­pen redan befin­ner sig. Det­ta under­lät­tar för sko­lor med kon­ti­nu­er­ligt intag och för lära­rens planering.

Mån­dag: Ord­kun­skap och läsning
Tis­dag: Ord­kun­skap och läsning
Ons­dag: Grammatik
Tors­dag: Mer gram­ma­tik och skrivövningar
Fre­dag: Hör- och talövningar

Alla tex­ter finns inläs­ta här på www.svenskadagfordag.se

Svens­ka dag för dag digi­tal finns för sfi kurs B, C och D samt intro­duk­tions­kurs. Det pas­sar fjär­r­un­der­vis­ning och ”blen­ded learning”.
Tes­ta Svens­ka dag för dag digital

För­fat­ta­re: Jan Zara.
Med­för­fat­ta­re till A-boken: Anet­te Hokkanen.

Svenska dag för dag – sfi kurs B Svenska dag för dag – sfi kurs C. Omslagsbild: Satu Knape/iStock.com. Svenska dag för dag – sfi kurs D. Omslagsbild: Satu Knape/iStock.com. Svenska dag för dag – introduktionsbok Svenska dag för dag – sfi kurs A. Omslagsbild: Satu Knape/iStock.com.
Omslags­bild: Satu Knape/iStock.com

Svenska dag för dag digital
Utkom våren 2021.