Sök
  • Allt-i-ett-böcker för sfi
  • av Jan Zara
Sök Meny

Svenska dag för dag introduktionsbok

Svenska dag för dag introduktionsbok utkom hösten 2020

Intro­duk­tions­bok för sfi kurs 2B/3C

De fles­ta av dagens sfi-sko­lor och kur­san­ord­na­re bru­kar erbju­da en intro­duk­tions­kurs rik­tad till fram­ti­da ele­ver på stu­di­e­väg 2 eller 3, innan de påbör­jar någon av de ordi­na­rie sfi-kur­ser­na B eller C. Den­na intro­duk­tions­bok vän­der sig just till des­sa grupper.

Majo­ri­te­ten av sfi-sko­lor­na erbju­der en cir­ka fem vec­kor lång intro­duk­tions­kurs. Det­ta fak­tum har fått sty­ra bokens upp­lägg. De två förs­ta kapitlen/veckorna ägnas själ­va grun­der­na, så som alfa­be­tet, siff­ror, kloc­kan, väder, års­ti­der, vec­ko­da­gar och måna­der. I de tre föl­jan­de arbe­tar man med fär­dig­he­ter och gram­ma­tik pre­cis som i kom­man­de, ordi­na­rie kursböcker.

På det­ta sätt blir ele­ver­na redan i intro­duk­tions­bo­ken bekan­ta med själ­va grund­struk­tu­ren i hela läro­med­let Svens­ka dag för dag – där fär­dig­he­ter­na läsa, skri­va, höra, tala och gram­ma­tik är för­de­la­de över vec­kans arbetsdagar.

Mån­dag: Ord­kun­skap och läsning
Tis­dag: Ord­kun­skap och läsning
Ons­dag: Grammatik
Tors­dag: Mer gram­ma­tik och skrivövningar
Fre­dag: Hör- och talövningar

Alla tex­ter finns inläs­ta här på www.svenskadagfordag.se Här hit­tar man även en kort lärarhandledning.

Svens­ka dag för dag digi­tal finns för sfi kurs B, C och D samt intro­duk­tions­kurs. Det pas­sar fjär­r­un­der­vis­ning och ”blen­ded learning”.

För­fat­ta­re: Jan Zara.

Bläddra i ett smakprov

Svenska dag för dag – introduktionsbok

Omslags­bild: Satu Knape/iStock.com