Sök
  • Allt-i-ett-böcker för sfi
  • av Jan Zara
Sök Meny

Svenska dag för dag A

Svenska dag för dag A utkom i februari 2021

Svens­ka dag för dag A är en allt-i-ett-bok för sfi kurs A och annan under­vis­ning i svens­ka. Läro­med­let vän­der sig främst till ele­ver som är i bör­jan av sin lit­te­ra­citets­ut­veck­ling. Boken kan med för­del använ­das som ett kom­ple­ment till alfa­be­ti­se­rings- och latiniseringsundervisning.

Boken är upp­de­lad i nio kapi­tel och utgår ifrån nio vec­kors tänk­ta hel­tids­stu­di­er. Var­je vec­ka job­bar man med ett tema – sko­la, var­dag, familj, häl­sa eller bostad. Tex­ter­na är var­dagsnä­ra med såväl enk­la som mer utbygg­da mening­ar. De fyra fär­dig­he­ter­na – läsa, skri­va, höra och tala – är för­de­la­de över vec­kans arbetsdagar.

För att ge struk­tur åt både del­ta­ga­re och lära­re ser upp­läg­get lika­dant ut var­je vec­ka. En ny del­ta­ga­re kan allt­så bör­ja i den vec­ka där den övri­ga grup­pen redan befin­ner sig. Det­ta under­lät­tar för sko­lor med kon­ti­nu­er­ligt intag och för lära­rens planering.

Mån­dag: Ord­kun­skap och läsning
Tis­dag: Ord­kun­skap och läsning
Ons­dag: Grammatik
Tors­dag: Mer gram­ma­tik och skrivövningar
Fre­dag: Hör- och talövningar

Alla tex­ter finns inläs­ta här på www.svenskadagfordag.se

För­fat­ta­re: Anet­te Hok­ka­nen & Jan Zara.

Beställ boken Beställ hos Läromedia
Köp hos Adli­bris Köp hos Bokus

Svenska dag för dag – sfi kurs A

Omslags­bild: Satu Knape/iStock.com