Sök
  • Allt-i-ett-böcker för sfi
  • av Jan Zara
Sök Meny

Svenska dag för dag digital

Svenska dag för dag digital lanseras hösten 2020

Digi­talt läro­me­del för sfi kurs B, C och D
Svens­ka dag för dag digi­tal är digi­talt allt-i-ett-läro­me­del för sfi kurs B, C och D och annan under­vis­ning i svens­ka. Det base­ras på lär­o­böc­ker­na Svens­ka dag för dag. Läro­med­let pas­sar sär­skilt för del­ta­ga­re med snabb pro­gres­sion eller för dem som redan har vis­sa grund­kun­ska­per och snabbt vill kom­ma vida­re.

Svens­ka dag för dag-seri­en utgår ifrån nio vec­kors tänk­ta hel­tids­stu­di­er (per kurs). Var­je vec­ka job­bar man med ett nytt tema, till exem­pel arbe­te, bostad, sjuk­vård eller mat­lag­ning.

För att ge struk­tur åt både del­ta­ga­re och lära­re ser upp­läg­get lika­dant ut var­je vec­ka. En ny del­ta­ga­re kan allt­så bör­ja i den vec­ka där den övri­ga grup­pen redan befin­ner sig. Det­ta under­lät­tar för sko­lor med kon­ti­nu­er­ligt intag och för lära­rens pla­ne­ring.

Mån­dag: Ord­kun­skap och läs­ning
Tis­dag: Ord­kun­skap och läs­ning
Ons­dag: Gram­ma­tik
Tors­dag: Mer gram­ma­tik och skrivöv­ning­ar
Fre­dag: Hör- och talöv­ning­ar

Hös­ten 2020 kom­mer Svens­ka dag för dag digi­tal:

  • Pas­sar både fjär­r­un­der­vis­ning och ”blen­ded lear­ning” (använd till­sam­mans med böc­ker­na).
  • En tyd­lig struk­tur ger stöd till både lära­ren och ele­ver­na.
  • Flex­i­belt och utmärkt vid löpan­de intag av ele­ver.
  • Allt finns i läro­med­let, vil­ket spa­rar in pla­ne­rings- och för­be­re­del­se­tid.
  • Löpan­de och detal­je­rad upp­följ­ning och åter­kopp­ling för var­je under­vis­nings­mo­ment.
  • Lätt­na­vi­ge­rat och anpas­sat att kun­na använ­das både via webb­lä­sa­re, surf­plat­ta och mobil i sko­la och hem.

2017 kom Svens­ka dag för dag C, 2018 Svens­ka dag för dag D och 2019 Svens­ka dag för dag B. Hös­ten 2020 kom­mer, för­u­tom Svens­ka dag för dag digi­tal, även en intro­duk­tions­bok.

För­fat­ta­re: Jan Zara.

Svenska dag för dag digital

Svens­ka dag för dag digi­tal kom­mer hös­ten 2020.