Sök
  • Allt-i-ett-böcker för sfi
  • av Jan Zara
Sök Meny

Svenska dag för dag digital

Svenska dag för dag digital

Svenska dag för dag digital lanserades våren 2021
En digital introduktionskurs kom hösten 2022

Digi­talt läro­me­del för sfi kurs B, C och D

Tes­ta Svens­ka dag för dag digi­tal gratis
Beställ Svens­ka dag för dag digital

Svens­ka dag för dag digi­tal är ett hel­di­gi­talt allt-i-ett-läro­me­del för sfi kurs B, C och D och annan under­vis­ning i svens­ka. Det base­ras på lär­o­böc­ker­na Svens­ka dag för dag. Läro­med­let pas­sar sär­skilt för del­ta­ga­re med snabb pro­gres­sion eller för dem som redan har vis­sa grund­kun­ska­per och snabbt vill kom­ma vidare.

Svens­ka dag för dag-seri­en utgår ifrån nio vec­kors tänk­ta hel­tids­stu­di­er (per kurs). Var­je vec­ka job­bar man med ett nytt tema, till exem­pel arbe­te, bostad, sjuk­vård eller matlagning.

För att ge struk­tur åt både del­ta­ga­re och lära­re ser upp­läg­get lika­dant ut var­je vec­ka. En ny del­ta­ga­re kan allt­så bör­ja i den vec­ka där den övri­ga grup­pen redan befin­ner sig. Det­ta under­lät­tar för sko­lor med kon­ti­nu­er­ligt intag och för lära­rens planering.

Mån­dag: Ord­kun­skap och läsning
Tis­dag: Ord­kun­skap och läsning
Ons­dag: Grammatik
Tors­dag: Mer gram­ma­tik och skrivövningar
Fre­dag: Hör- och talövningar

I intro­duk­tions­kur­sen ägnas de två förs­ta kapitlen/veckorna åt själ­va grun­der­na, så som alfa­be­tet, siff­ror, kloc­kan, väder, års­ti­der, vec­ko­da­gar och måna­der. I de tre föl­jan­de arbe­tar man med fär­dig­he­ter och gram­ma­tik pre­cis som i kom­man­de, ordi­na­rie kurser.

Våren 2021 kom Svens­ka dag för dag digi­tal:

  • Pas­sar både fjär­r­un­der­vis­ning och ”blen­ded learning”.
  • En tyd­lig struk­tur ger stöd till både lära­ren och eleverna.
  • Flex­i­belt och utmärkt vid löpan­de intag av elever.
  • Allt finns i läro­med­let, vil­ket spa­rar in pla­ne­rings- och förberedelsetid.
  • Många självrät­tan­de övning­ar av oli­ka slag.
  • Löpan­de och detal­je­rad upp­följ­ning och åter­kopp­ling för var­je undervisningsmoment.
  • Lätt­na­vi­ge­rat och anpas­sat för att kun­na använ­das via såväl webb­lä­sa­re som surf­plat­ta och mobil och både i sko­la och hem.

Sko­lan han­te­rar själv sina licen­ser och kan byta en licens från en elev till en annan. Lärar­licenser ingår gratis.

För­fat­ta­re: Jan Zara.

Svenska dag för dag digital

Svens­ka dag för dag digi­tal kom våren 2021.