Sök
  • Allt-i-ett-böcker för sfi
  • av Jan Zara
Sök Meny

Svenska dag för dag C

Svenska dag för dag C utkom i augusti 2017

Svens­ka dag för dag C är en allt-i-ett-bok för sfi kurs C och annan under­vis­ning i svens­ka. Läro­med­let pas­sar sär­skilt för del­ta­ga­re med snabb pro­gres­sion eller för dem som redan har vis­sa grund­kun­ska­per och snabbt vill kom­ma vidare.

Boken utgår ifrån nio vec­kors tänk­ta hel­tids­stu­di­er. Var­je vec­ka job­bar man med ett nytt tema, till exem­pel arbe­te, bostad, sjuk­vård eller matlagning.

För att ge struk­tur åt både del­ta­ga­re och lära­re ser upp­läg­get lika­dant ut var­je vec­ka. En ny del­ta­ga­re kan allt­så bör­ja i den vec­ka där den övri­ga grup­pen redan befin­ner sig. Det­ta under­lät­tar för sko­lor med kon­ti­nu­er­ligt intag och för lära­rens planering.

Mån­dag: Ord­kun­skap och läsning
Tis­dag: Ord­kun­skap och läsning
Ons­dag: Grammatik
Tors­dag: Mer gram­ma­tik och skrivövningar
Fre­dag: Hör- och talövningar

Alla tex­ter finns inläs­ta här på www.svenskadagfordag.se

Svens­ka dag för dag digi­tal finns för sfi kurs B, C och D samt intro­duk­tions­kurs. Det pas­sar fjär­r­un­der­vis­ning och ”blen­ded learning”.

För­fat­ta­re: Jan Zara.

Svenska dag för dag – sfi kurs C

Omslags­bild: Satu Knape/iStock.com