Sök
  • Allt-i-ett-böcker för sfi
  • av Jan Zara
Sök Meny

Licensvillkor

Gäl­lan­de fr.o.m. 2019-01-18 och tills vidare.

1. Allmänt

1.1 Des­sa licens­vill­kor (”Licens­vill­ko­ren”) gäl­ler för den eller de inter­net­tjäns­ter, digi­ta­la läro­me­del och lik­nan­de tjäns­ter och pro­duk­ter som vid var tid till­han­da­hålls av Stif­tel­sen Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag, orga­ni­sa­tions­num­mer 845000-6674, (”Folk­u­ni­ver­si­te­tets förlag”).

1.2 Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag upp­da­te­rar fort­lö­pan­de sitt utbud av tjäns­ter och pro­duk­ter och för­be­hål­ler sig rät­ten att änd­ra, ta bort eller läg­ga till infor­ma­tion i erbjud­na tjäns­ter och pro­duk­ter, och även upp­hö­ra att till­han­da­hål­la dessa.

1.3 Avtal om till­gång till tjäns­ter och pro­duk­ter som till­han­da­hålls av Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag ingås av en fysisk eller juri­disk per­son (”Licens­ta­ga­ren”) för egen eller dess använ­da­res (”Använ­dar­na”) nytt­jan­de av Tjäns­ten och produkterna.

1.4 Abon­ne­mangs­av­tal mel­lan Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag och Licens­ta­ga­ren (”Abon­ne­mangs­av­ta­let”) omfat­tar de tjäns­ten (”Tjäns­ten”), och till­han­da­hålls på de eko­no­mis­ka vill­kor som par­ter­na kom­mit över­ens om i Abon­ne­mangs­av­ta­let, samt i enlig­het med Licens­vill­ko­ren. Om ing­et annat är över­ens­kom­met mel­lan par­ter­na ingår Licens­ta­ga­ren ett Abon­ne­mangs­av­tal med Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag genom att mot­ta­ga inlogg­nings­upp­gif­ter för Tjäns­ten, se punk­ten 7.1.

2. Upplåtelse och rättigheter

2.1 Samt­li­ga rät­tig­he­ter till Tjäns­ten och dess inne­håll, inklu­si­ve upp­hovs­rätt och alla and­ra imma­te­ri­el­la rät­tig­he­ter, till­hör Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag och/eller tred­je part med vil­ken Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag har träf­fat avtal. Upp­gif­ter om upp­hovs­rätt och copy­right och and­ra ägan­de­rätts­med­de­lan­den i Tjäns­ten eller på leve­re­rad pro­dukt, och där­till höran­de doku­men­ta­tion, ska bibe­hål­las av Licens­ta­ga­ren och får inte avlägsnas.

2.2 Licens­ta­ga­ren och Använ­dar­na erhål­ler inte någon rätt till Tjäns­ten utö­ver vad som uttryck­li­gen anges i Abon­ne­mangs­av­ta­let och Licensvillkoren.

2.3 Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag upp­lå­ter till Licens­ta­ga­ren en icke exklu­siv, icke upp­låt­bar eller över­låt­bar, rätt att under Abon­ne­mangs­av­ta­lets gil­tig­hets­tid låta Använ­dar­na använ­da Tjäns­ten i enlig­het med Abon­ne­mangs­av­ta­let och Licens­vill­ko­ren, för Licens­ta­ga­rens inter­na bruk.

2.4 Med ”Licens­ta­ga­rens inter­na bruk” menas använd­ning av Tjäns­ten (som defi­nie­ras nedan) för Licens­ta­ga­rens egen verk­sam­het, men inte att Licens­ta­ga­ren vida­re­upp­lå­ter eller vida­re­för­med­lar Tjäns­ten till tred­je man. När­ma­re om grän­ser­na mel­lan tillå­ten och otillå­ten använd­ning av Tjäns­ten anges nedan.

3. Närmare om användning av tjänsten

3.1 Tjäns­ten får endast använ­das av Använ­dar­na. Använ­dar­na får inte upp­lå­ta eller över­lå­ta sin rätt till använd­ning av Tjäns­ten eller delar där­av eller på annat sätt dis­po­ne­ra eller för­fo­ga över Tjäns­ten. Om Använ­dar­nas anknyt­ning till Licens­ta­ga­ren upp­hör har des­sa inte läng­re någon rätt att använ­da Tjänsten.

3.2 Använ­dar­na får inte, utö­ver vad som krävs för Använ­dar­nas egen använd­ning av Tjäns­ten, över­lå­ta, upp­lå­ta eller på annat sätt spri­da använd­ar­be­hö­rig­he­ter som de till­de­lats av Folk­u­ni­ver­si­te­tets förlag.

3.3 Använ­dar­na får inte hel­ler över­lå­ta eller upp­lå­ta inne­hål­let i Tjäns­ten, t.ex. genom att fram­stäl­la exem­plar av Tjäns­ten och dess inne­håll, till­gäng­lig­gö­ra Tjäns­ten och dess inne­håll till tred­je man, i ursprung­ligt eller änd­rat skick, i över­sätt­ning eller bearbetning.

3.4 Vid använd­ning­en av Tjäns­ten är Använ­dar­na även skyl­di­ga att iakt­ta de övri­ga före­skrif­ter, anvis­ning­ar och begräns­ning­ar för respek­ti­ve Tjänst samt övri­ga anvis­ning­ar som utfär­das av Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag eller tred­je part med vil­ken Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag träf­fat avtal.

3.5 Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag har rätt att utan före­gå­en­de var­ning stänga av Använ­dar­na från vida­re använd­ning av Tjäns­ten om miss­tan­ke finns om att den­ne använ­der Tjäns­ten i strid med Licens­vill­ko­ren eller Abonnemangsavtalet.

3.6 Använ­dar­na kan inom ramen för Tjäns­ten och enligt de när­ma­re begräns­ning­ar som med­de­las av Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag lag­ra Resul­tat hos Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag. Licens­ta­ga­ren ansva­rar för att all sådan lag­ring och behand­ling av mate­ri­a­let sker i enlig­het med vid var tid gäl­lan­de lag­stift­ning. Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag ska behand­la sådant mate­ri­al kon­fi­den­ti­ellt. Licens­ta­ga­ren ska hål­la Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag ska­des­löst för alla ersätt­nings­krav, kost­na­der och and­ra even­tu­el­la ska­dor som sådant mate­ri­al kan orsa­ka Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag. Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag för­be­hål­ler sig rät­ten att rade­ra sådant mate­ri­al vid miss­tan­ke om att det inte lag­rats och/eller behand­lats i enlig­het med gäl­lan­de lag­stift­ning och om Använ­dar­nas rätt att använ­da Tjäns­ten upphör.

4. Testperiod

4.1 Om Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag och Licens­ta­ga­ren träf­fat sär­skild över­ens­kom­mel­se om en test­pe­ri­od avse­en­de Tjäns­ten, gäl­ler följande.

4.2 Över­enskom­na och namn­giv­na använ­da­re får under den begrän­sa­de tid som anges i över­ens­kom­mel­sen (”Test­pe­ri­o­den”) till­gång till Tjäns­ten i syf­te att tes­ta des­sa. Ing­en ersätt­ning utgår till Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag för sådan använd­ning av Tjänsten.

4.3 Vid all använd­ning av Tjäns­ten under Test­pe­ri­o­den gäl­ler des­sa licens­vill­kor i tillämp­li­ga delar med undan­tag för betal­nings­be­stäm­mel­sen, punkt 9.

5. Behandling av personuppgifter

5.1 De per­son­upp­gif­ter som läm­nas av Licens­ta­ga­ren i sam­band med beställ­ning och använd­ning av Tjäns­ten (”Per­son­upp­gif­ter­na”) behand­las av Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag i enlig­het med data­skydds­för­ord­ning­en samt vid var tid gäl­lan­de lag­stift­ning. När­ma­re infor­ma­tion om behand­ling­en av Per­son­upp­gif­ter­na finns i Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lags Integri­tets­po­li­cy

5.2 Per­son­upp­gif­ter­na kom­mer att använ­das för admi­nist­ra­tion av Tjäns­ten och för Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lags upp­fyl­lan­de av Abon­ne­mangs­av­ta­let, sta­tis­tis­ka ända­mål och för säker­stäl­lan­de av Tjäns­tens säker­het. Per­son­upp­gif­ter­na kom­mer att rade­ras när de inte läng­re är nöd­vän­di­ga för des­sa ända­mål. Licens­ta­ga­ren har rätt att begä­ra infor­ma­tion från Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag om behand­ling­en av Per­son­upp­gif­ter­na samt att begä­ra att fel­ak­ti­ga upp­gif­ter rättas.

5.3 Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag ansva­rar ej för regi­stre­ring av per­son­upp­gif­ter som Licens­ta­ga­ren eller Använ­dar­na på egen hand genom­för i sam­band med använd­ning av Tjäns­ten. Licens­ta­ga­ren eller Använ­dar­na ansva­rar för att inne­hål­let i sådant mate­ri­al inte utgör och att sådant för­fa­ran­de inte inne­bär brott mot, eller görs i strid mot, lag eller and­ra reg­ler, såsom exem­pel­vis upp­hovs­rättsla­gens eller brotts­bal­kens bestäm­mel­ser. Licens­ta­ga­ren åtar sig att hål­la regel­bun­den till­syn över nämnt mate­ri­al. Om mate­ri­al där­vid kan vara av nämnd art ska det­ta omgå­en­de rade­ras eller tas bort samt Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag under­rät­tas härom. Även Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag äger rätt att, om det­ta skul­le kom­ma till Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lags kän­ne­dom, rade­ra eller ta bort sådant mate­ri­al. Kun­den ska vid brott mot nämn­da åta­gan­den hål­la Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag respek­ti­ve före­trä­da­re för Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag ska­des­lö­sa för den even­tu­el­la ska­da des­sa kan lida till följd härav.

6. Tekniska krav

Licens­ta­ga­ren och Använ­dar­na ansva­rar för att det finns en fun­ge­ran­de upp­kopp­ling mel­lan Använ­dar­na och Anslut­nings­punk­ten (se defi­ni­tion nedan). Vida­re ansva­rar Licens­ta­ga­ren och Använ­dar­na för de där­med för­e­na­de kost­na­der­na samt för instal­la­tion av all even­tu­ell erfor­der­lig programvara.

7. Leverans och support

7.1 Tjäns­ten till­han­da­hålls i av Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag anvi­sad anslut­nings­punkt (”Anslut­nings­punk­ten”). Om inte par­ter­na har kom­mit över­ens om annat är Anslut­nings­punk­ten den punkt eller de punk­ter där Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag kopp­lar sam­man Tjäns­ten med internet.
Tjäns­ten är leve­re­rad då inlogg­nings­upp­gif­ter till den­na skic­kats till den av kun­den vid beställ­nings­till­fäl­let angiv­na e-post­a­dres­sen. Licens­ta­ga­ren ansva­rar där­ef­ter för all han­te­ring av lärar- och elevkonton.

7.2 Under avtals­ti­den har Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag rätt att helt eller del­vis stänga Tjäns­ten för att utfö­ra upp­da­te­ring, under­håll och lik­nan­de åtgär­der, se Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lags webb­plats för när­ma­re infor­ma­tion om pla­ne­ra­de underhållsåtgärder.

7.3 Tek­nisk sup­port och använ­darsup­port, (till­sam­mans ”Sup­port”) för Tjäns­ten, till­han­da­hålls av Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag, eller av tred­je man för Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lags räk­ning, på var­da­gar och under kon­tors­tid. Till dess annat anges av Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag till­han­da­hålls Sup­port utan sär­skild ersättning.

7.4 Sup­port inne­fat­tar inte sup­port, under­håll, felsökning/felavhjälpning eller lik­nan­de åtgär­der avse­en­de Licens­ta­gar­nas eller Använ­dar­nas pro­gram- eller maskin­va­ra, inter­net­för­bin­del­ser och/eller produkter/tjänster som inte till­han­da­hål­lits av Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag eller för vil­ka Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag inte uttryck­li­gen ansvarar.

8. Fel eller brister

8.1 Vid fel eller brist i Tjäns­ten i Anslut­nings­punk­ten, ska Licens­ta­ga­ren kon­tak­ta Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag för åtgärd, se kon­takt­upp­gif­ter nedan för felanmälan.

8.2 Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag ansva­rar för fel eller brist i Tjäns­ten som inne­bär att Tjäns­tens inne­håll eller funk­tion inte i väsent­li­ga avse­en­den upp­fyl­ler Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lags vid var tid tilläm­pa­de tjäns­te­be­skriv­ning­ar, och att felet eller bris­ten är möj­li­ga att hän­fö­ra till Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag. Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag ansva­rar inte för fel eller bris­ter som är hän­för­li­ga till Licens­ta­ga­ren, Använ­dar­na eller tred­je man för vil­ken Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag inte uttryck­li­gen ansvarar.

8.3 Vid fel eller brist i Tjäns­ten som inte avhjälps inom skä­lig tid och som inne­bär att Använ­dar­nas använd­ning av Tjäns­ten påver­kas väsent­li­gen nega­tivt har Licens­ta­ga­ren rätt till skä­ligt pris­av­drag från tid­punk­ten för felan­mä­lan till dess att felet eller bris­ten avhjälps. Om felet eller bris­ten är väsent­ligt och inte avhjälps inom en skä­lig sista frist, har Licens­ta­ga­ren rätt att säga upp Abon­ne­mangs­av­ta­let helt eller i berör­da delar. Det­ta till­sam­mans med bestäm­mel­ser­na i punk­ten 11 regle­rar uttöm­man­de Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lags ansvar vid fel eller brist i Tjänsten.

9. Betalning

9.1 Licens­ta­ga­ren är skyl­dig att erläg­ga avta­la­de, eller i annat fall vid var tid gäl­lan­de, avgif­ter för all använd­ning av Tjänsten.

9.2 Avgift för abon­ne­mang erläggs mot fak­tu­ra med betal­nings­vill­kor tret­tio (30) dagar net­to från fakturadatum.

9.3 Vid dröjs­mål debi­te­ras lagstad­gad dröjsmåls­rän­ta från för­fal­lo­da­gen. Vid betal­ningspå­min­nel­se debi­te­ras påmin­nel­se­av­gift. Vid betal­nings­dröjs­mål har Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag rätt att till­fäl­ligt stänga av Använ­dar­nas till­gång till Tjäns­ten till dess att samt­li­ga för­fall­na belopp erlagts och/eller säga upp Abon­ne­mangs­av­ta­let till upp­hö­ran­de fjor­ton (14) dagar efter betalningspåminnelse.

9.4 Samt­li­ga belopp i Abon­ne­mangs­av­ta­let och Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lags pris­lis­ta anges exklu­si­ve moms. Kun­den ansva­rar för mer­vär­desskatt, and­ra skat­ter och offent­li­ga avgif­ter som utgår eller kan kom­ma att utgå med avse­en­de på Tjäns­ten. Undan­tag: Vid köp av en (1) ensta­ka licens anges pri­set inklu­si­ve moms.

10. Force Majeure

10.1 Ing­en av par­ter­na är ansva­rig gente­mot den and­ra par­ten för full­gö­ran­de av skyl­dig­he­ter, enligt Abon­ne­mangs­av­ta­let eller Licens­vill­ko­ren, som för­hind­ras av omstän­dig­he­ter utan­för parts eller den­nes leve­ran­tö­rers kon­troll (”For­ce Majeu­re”), inne­fat­tan­de men inte begrän­sat till krig och mobi­li­se­ring, natur­ka­ta­stro­fer, lock­out eller annan arbets­kon­flikt, brist på natur­till­gång­ar, brand, ska­da på utrust­ning som används, änd­ra­de myn­dig­hets­be­stäm­mel­ser, myn­dig­hets­in­gri­pan­den, avbrott i den all­män­na sam­färdseln, inne­fat­tan­de bland annat ener­gi­för­sörj­ning och data­vi­rus i Tjäns­ten, samt import- och export­för­bud och and­ra för­bud utan­för parts kontroll.

10.2 Det ålig­ger part som öns­kar åbe­ro­pa For­ce Majeu­re att utan upp­skov skrift­li­gen under­rät­ta den and­ra par­ten om upp­koms­ten där­av samt dess upphörande.

10.3 Om Abon­ne­mangs­av­ta­lets full­gö­ran­de och upp­fyl­lan­de av Licens­vill­ko­ren omöj­lig­görs under nit­tio (90) dagar på grund av For­ce Majeu­re har var­de­ra part rätt att genom skrift­ligt med­de­lan­de till den and­ra par­ten häva Abonnemangsavtalet.

11. Ansvarsbegränsning och reklamation

11.1 Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lags sam­man­lag­da ansvar gente­mot Licens­ta­ga­ren är, utom i fall av grov vårds­lös­het eller upp­såt, begrän­sat till den ersätt­ning som Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag erhål­lit under de senas­te tolv (12) måna­der­na från Licens­ta­ga­ren enligt Abon­ne­mangs­av­ta­let. Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag ansva­rar inte gente­mot någon annan än Licens­ta­ga­ren, såsom t.ex. Använ­dar­na, Licens­ta­ga­rens kun­der, leve­ran­tö­rer eller samarbetspartners.

11.2 Rekla­ma­tion och and­ra anspråk ska fram­stäl­las skrift­li­gen och utan oskä­ligt dröjs­mål från det att part upp­täckt eller bort upp­täc­ka den omstän­dig­het som för­an­le­der ansprå­ket, dock senast inom en (1) månad från det att omstän­dig­he­ten inträf­fa­de, var­ef­ter ansprå­ket annars förfaller.

12. Avtalstid

12.1 Abon­ne­mangs­av­ta­let gäl­ler, om inte annat avta­lats, från datum för leve­ran­sen av Tjäns­ten, vil­ken sker direkt efter beställ­ning, och där­ef­ter under licen­sens gil­tig­hets­tid, vil­ken är tolv (12) måna­der räk­nat från leveransen.

12.2 Utö­ver vad som i övrigt anges i Abon­ne­mangs­av­ta­let och Licens­vill­ko­ren har part rätt att med ome­del­bar ver­kan säga upp Abon­ne­mangs­av­ta­let om motparten:
a) begått avtals­brott och under­lå­ter att vid­ta rät­tel­se inom tju­go (20) dagar från mot­ta­gan­de av and­ra par­tens skrift­li­ga erin­ran om avtals­brot­tet, eller
b) inle­der lik­vi­da­tions­för­fa­ran­de, ansö­ker om eller för­sätts i kon­kurs, stäl­ler in betal­ning­ar­na eller på annat sätt kan befa­ras vara på väg mot obestånd.

12.3 Från och med dagen för Abon­ne­mangs­av­ta­lets upp­hö­ran­de har Licens­ta­ga­ren inte läng­re någon rätt att använ­da Tjäns­ten. I den mån Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag har lag­rat Resul­tat från Använ­dar­na eller annat mate­ri­al i anslut­ning till Tjäns­ten har Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag rätt att efter tret­tio (30) dagar från att Abon­ne­mangs­av­ta­let upp­hört rade­ra sådant material.

12.4 Vid för­läng­ning av Licens­ta­ga­rens abon­ne­mang skall vid var tid tilläm­pa­de all­män­na vill­kor och Abon­ne­mangs­av­tal gäl­la även framgent.

13. Ändring av licensvillkor

Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag har rätt att änd­ra Licens­vill­ko­ren utan före­gå­en­de god­kän­nan­de från Licens­ta­ga­ren. Licens­ta­ga­ren kom­mer att infor­me­ras om såda­na änd­ring­ar som är till väsent­lig nack­del för den­ne och såda­na änd­ring­ar trä­der i kraft tret­tio (30) dagar efter det att Licens­ta­ga­ren under­rät­tats om änd­ring­en. Vid änd­ring­ar som är till väsent­lig nack­del för Licens­ta­ga­ren har den­ne rätt att senast fjor­ton (14) dagar innan änd­ring­ens ikraft­trä­dan­de under­rät­ta Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag om att Licens­ta­ga­ren säger upp Abon­ne­mangs­av­ta­let till upp­hö­ran­de från och med dagen för änd­ring­ens ikraft­trä­dan­de. Upp­säg­ning­en ska vara skriftlig.

14. Lagval och domsrätt

Svensk mate­ri­ell rätt ska tilläm­pas på Licens­vill­ko­ren. Tvis­ter hän­för­li­ga till Licens­vill­ko­ren ska prö­vas av tings­rät­ten som förs­ta instans.

Kontaktuppgifter (felanmälan)

Folk­u­ni­ver­si­te­tets förlag
Box 2116
220 02 Lund
tele­fon 046-14 87 20
e-post info@folkuniversitetetsforlag.se