Sök
  • Allt-i-ett-böcker för sfi
  • av Jan Zara
Sök Meny

Testa Svenska dag för dag digital i 30 dagar

Svenska dag för dag digital

Digitalt läromedel för sfi kurs B, C och D

Svens­ka dag för dag digi­tal lan­se­ra­des våren 2021.
Svens­ka dag för dag digi­tal är ett hel­di­gi­talt allt-i-ett-läro­me­del för sfi kurs B, C och D och annan under­vis­ning i svens­ka. Det base­ras på lär­o­böc­ker­na Svens­ka dag för dag.

Svens­ka dag för dag-seri­en utgår ifrån nio vec­kors tänk­ta hel­tids­stu­di­er (per kurs). Var­je vec­ka job­bar man med ett nytt tema, till exem­pel arbe­te, bostad, sjuk­vård eller matlagning.

Läs mer på svenskadagfordag.se/svenska-dag-for-dag-digital/

Testa fritt i 30 dagar

Du som lära­re kan tes­ta Svens­ka dag för dag digi­tal fritt i 30 dagar. Fyll i dina upp­gif­ter i for­mu­lä­ret så kon­tak­tar vi dig. Vill du fort­sät­ta efter de 30 dagar­na är pri­set för ett år 149 kro­nor per elev­li­cens och kurs. Lärar­li­cen­ser ingår.

Svenska dag för dag digital