Sök
  • Allt-i-ett-böcker för sfi
  • av Jan Zara
Sök Meny

Testa introduktionskursen först av alla

Svenska dag för dag digital

Digitalt läromedel för introduktionskurs före sfi kurs 2B eller 3C

Svens­ka dag för dag digi­tal intro­duk­tions­kurs kom­mer i novem­ber 2022.
Svens­ka dag för dag digi­tal intro­duk­tions­kurs är ett hel­di­gi­talt allt-i-ett-läro­me­del för intro­duk­tions­kur­ser före sfi kurs 2B eller 3C och lik­nan­de under­vis­ning i svens­ka. Det base­ras på lär­o­bo­ken Svens­ka dag för dag – intro­duk­tions­bok.

Svens­ka dag för dag digi­tal intro­duk­tions­kurs utgår ifrån fem vec­kors tänk­ta hel­tids­stu­di­er. De två förs­ta kapitlen/veckorna ägnas själ­va grun­der­na, så som alfa­be­tet, siff­ror, kloc­kan, väder, års­ti­der, vec­ko­da­gar och måna­der. I de tre föl­jan­de arbe­tar man med fär­dig­he­ter och gram­ma­tik pre­cis som i kom­man­de, ordi­na­rie kurs­böc­ker i Svens­ka dag för dag.

Läs mer på svenskadagfordag.se/svenska-dag-for-dag-digital/

Testa fritt i 30 dagar

Nu kan du som är lära­re tes­ta Svens­ka dag för dag digi­tal intro­duk­tions­kurs före alla and­ra – fritt i 30 dagar. Fyll i dina upp­gif­ter i for­mu­lä­ret så kon­tak­tar vi dig. Vill du fort­sät­ta efter de 30 dagar­na är pri­set för ett år 139 kro­nor per elev­li­cens och kurs. Lärar­li­cen­ser ingår.

Svenska dag för dag digital