Sök
  • Allt-i-ett-böcker för sfi
  • av Jan Zara
Sök Meny

Läroböcker ger ökat söktryck

Mike Tocknell, Najibullah Rahmanayar, Yukina Enomoto, Eden Tekle och Lu Wang har alla läst på Amadeo i runt ett år. De har nyligen klarat sfi kurs D för att avancera till nästa kurs i svenska. Att ha bra läromedel har varit nyckeln när de lärt sig svenska. Foto: Mette Carlbom.

Mike Tock­nell, Naji­bul­lah Rah­ma­nay­ar, Yuki­na Enomo­to, Eden Tekle och Lu Wang har alla läst på Ama­deo i runt ett år. De har nyli­gen kla­rat sfi kurs D för att avan­ce­ra till näs­ta kurs i svens­ka. Att ha bra läro­me­del har varit nyc­keln när de lärt sig svens­ka.
Foto: Met­te Carlbom.

Enga­ge­ra­de lära­re och bra läro­me­del. Det visa­de sig vara ett lyc­kat kon­cept för Ama­deo. Sko­lan med vux­en­ut­bild­ning har sedan star­ten ett sta­digt ökan­de antal ele­ver. Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lags ”Svens­ka dag för dag” har i hög grad bidra­git till framgången.

Eleverna Mike Tocknell, Najibullah Rahmanayar, Yukina Enomoto och Eden Tekle är nöjda med Svenska dag för dag: ”Mina vänner som läser sfi på andra skolor och ser den här boken blir avundsjuka”. säger Najibullah Rahmanayar. Foto: Mette Carlbom.

Ele­ver­na Mike Tock­nell, Naji­bul­lah Rah­ma­nay­ar, Yuki­na Enomo­to och Eden Tekle är nöj­da med Svens­ka dag för dag: ”Mina vän­ner som läser sfi på and­ra sko­lor och ser den här boken blir avund­sju­ka”. säger Naji­bul­lah Rah­ma­nay­ar.
Foto: Met­te Carlbom.

Ryk­tet om Ama­deo i cen­tra­la Stock­holm har spri­dit sig från mun till mun. Nu öpp­nar sko­lan nya loka­ler för att få mer utrymme.

– Vi har ett stort tryck på kväl­lar­na, ele­ver hör ryk­tes­vä­gen att man kan lära sig svens­ka även då. Men det är ock­så tack vare Svens­ka dag för dag som många söker sig hit, säger sko­lans rek­tor Nata­lia Gura Strinnholm.

När de star­ta­de frå­ga­de hon runt efter rekom­men­da­tio­ner på bra läro­me­del i svens­ka på sfi-nivå.

– Jag blev rekom­men­de­rad Svens­ka dag för dag, då det är den abso­lut bäs­ta, säger hon.

En sak viss­te hon av tidi­ga­re erfa­ren­het från vuxenutbildning.

– Det går inte att lärar­na ska till­ver­ka sitt eget skol­ma­te­ri­al, det går ut över under­vis­ning­en. Deras jobb är att lära ut och vara peda­go­ger, säger hon.

Ett gemen­samt läro­me­del gör det ock­så myc­ket lät­ta­re för lära­re att vika­ri­e­ra för varand­ra om någon blir sjuk.

Eleverna Yukina Enomoto och Eden Tekle på Amadeo. Eden Tekle tycker att den största fördelen är att boken är pedagogisk, och att det går att följa med även på distans: ”Om jag är sjuk eller inte kan komma till lektionen kan jag fortfarande följa med och hamnar inte efter”, säger hon. Foto: Mette Carlbom.

Ele­ver­na Yuki­na Enomo­to och Eden Tekle på Ama­deo. Eden Tekle tyc­ker att den störs­ta för­de­len är att boken är peda­go­gisk, och att det går att föl­ja med även på distans: ”Om jag är sjuk eller inte kan kom­ma till lek­tio­nen kan jag fort­fa­ran­de föl­ja med och ham­nar inte efter”, säger hon.
Foto: Met­te Carlbom.

Fördelarna är flera

Sedan star­ten använ­der Ama­deo böc­ker­na på alla nivå­er. För­de­lar­na är fle­ra, främst är det hög kva­li­tet på mate­ri­a­let och tex­ter­na är rele­van­ta. Men även hör­för­stå­el­sen, ofta det svå­ras­te momen­tet för ele­ver, är en vik­tig komponent.

Svens­ka dag för dag är inde­lad i oli­ka teman för var­je vec­ka, men utan pro­gres­sion mel­lan kapit­len. Något som under­lät­tar när nya ele­ver kom­mer in.

Var­je vec­ko­dag har oli­ka fokus­om­rå­den som gram­ma­tik eller hör­för­stå­el­se. Till boken finns även en digi­tal platt­form så att ele­ver­na kan job­ba på distans vid behov, eftersom de vet vad dagens lek­tio­ner hand­lar om.

Amadeos rektor Natalia Gura Strinnholm bläddrar i Svenska dag för dag. Utöver boken finns också ett digitalt läromedel så att eleverna även kan jobba på distans, eftersom de vet vad dagens lektioner ska handla om. Det betyder att när nya elever kommer kan de hoppa in mitt i kursen och delta direkt. Foto: Mette Carlbom.

Ama­de­os rek­tor Nata­lia Gura Strinn­holm blädd­rar i Svens­ka dag för dag. Utö­ver boken finns ock­så ett digi­talt läro­me­del så att ele­ver­na även kan job­ba på distans, eftersom de vet vad dagens lek­tio­ner ska hand­la om. Det bety­der att när nya ele­ver kom­mer kan de hop­pa in mitt i kur­sen och del­ta direkt.
Foto: Met­te Carlbom.

Bra lärare, bra läromedel

Ama­deo har i nulä­get runt 450 ele­ver och intag sker på löpan­de basis varan­nan vecka.

– De fles­ta ele­ver som full­föl­jer sina stu­di­er kla­rar det natio­nel­la pro­vet, säger hon.

På frå­gan vad som skil­jer deras sko­la från and­ra utbild­ning­ar, sva­rar Nata­lia Gura Strinn­holm snabbt och med ett leende:

– Lärar­na. De är kun­ni­ga och enga­ge­ra­de, och sedan att vi erbju­der böc­ker på våra kur­ser. Vår affärsidé är att ha bra lära­re samt en bra bok som föl­jer kurs­pla­nen, säger hon.

En av lärar­na är Mat­hi­as Han­nau, i klass­rum­met bred­vid hål­ler han på att avslu­ta dagens lek­tion. Av alla böc­ker han använt sig av under sina 20 år som sfi-lära­re är böc­ker­na skriv­na av Jan Zara de bäs­ta. Ele­ver­na lär sig snab­ba­re än om de inte skul­le ha böcker.

– Nu kom­mer de ut med en hög kun­skap i det svens­ka språ­ket, något som annars ofta inte är fal­let, säger han.

Han gil­lar upp­läg­get med vec­kor och dagar, men även tex­ter­na är på helt rätt nivå, vil­ket han upp­skat­tar. Var­je dag har oli­ka fokus­om­rå­den som gram­ma­tik eller hörförståelse.

Böc­ker­na är även något som ele­ven Naji­bul­lah Rah­ma­nay­ar åter­kom­mer till. Han pac­kar ihop efter dagens lek­tion och även han anser att de har hjälpt honom att lära sig så pass snabbt.

– Mina vän­ner som läser sfi på and­ra sko­lor har rea­ge­rat när de ser den här boken. De blir avund­sju­ka och vill ock­så ha den. De har ofta inga böc­ker alls, och ing­en så bra som den här säger han.

Text & bild: Met­te Carlbom

”Jag skulle kunna ha boken endast för det här, säger läraren Mathias Hannau och pekar på hur betoningen är markerad i boken. Det hjälper jättemycket”, säger han, och tycker även att texterna har rätt ton och håller en hög kvalitet jämfört med många andra texter för sfi. Foto: Mette Carlbom.

”Jag skul­le kun­na ha boken endast för det här, säger lära­ren Mat­hi­as Han­nau och pekar på hur beto­ning­en är mar­ke­rad i boken. Det hjäl­per jät­te­myc­ket”, säger han, och tyc­ker även att tex­ter­na har rätt ton och hål­ler en hög kva­li­tet jäm­fört med många and­ra tex­ter för sfi.
Foto: Met­te Carlbom.


Fakta Svenska dag för dag

  • Böc­ker­na i seri­en Svens­ka dag för dag är skriv­na av Jan Zara och ges ut av Folk­u­ni­ver­si­te­tets förlag.
  • De är till­sam­mans med sin digi­ta­la platt­form en hel­hets­lös­ning för sfi. De täc­ker ord­kun­skap, läs­ning, gram­ma­tik, skrivöv­ning­ar samt hör- och talövningar.
  • Böc­ker­na finns för sfi kurs A (med­för­fat­ta­re Anet­te Hok­ka­nen), sfi kurs B, sfi kurs C och sfi kurs D, en intro­duk­tions­kurs samt annan under­vis­ning i svenska.

Fakta Amadeo

  • Sko­lan i Stock­holm erbju­der vux­en­ut­bild­ning inom oli­ka områ­den, bland annat sfi.
  • Grun­dad: 2019 (regi­stre­rat då).
  • Ele­ver: Cir­ka 450.
  • Lära­re: 15 (2023).
  • Omsätt­ning: 2021 8,5 mil­jo­ner kro­nor, 2022 11,3 mil­jo­ner kronor.
På frågan vad som skiljer deras skola från andra utbildningar, svarar Natalia Gura Strinnholm snabbt och med ett leende: ”Lärarna. De är kunniga och engagerade, och sedan att vi erbjuder böcker på våra kurser. Vår affärsidé är att ha bra lärare samt en bra bok som följer kursplanen”, säger hon. Foto: Mette Carlbom.

På frå­gan vad som skil­jer deras sko­la från and­ra utbild­ning­ar, sva­rar Nata­lia Gura Strinn­holm snabbt och med ett leen­de:
”Lärar­na. De är kun­ni­ga och enga­ge­ra­de, och sedan att vi erbju­der böc­ker på våra kur­ser. Vår affärsidé är att ha bra lära­re samt en bra bok som föl­jer kurs­pla­nen”, säger hon.
Foto: Met­te Carlbom.

Upptäck mer från Svenska dag för dag

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa