Sök
 • Allt-i-ett-böcker för sfi
 • av Jan Zara
Sök Meny

Midsommar

Svenska dag för dag – sfi kurs C. Omslagsbild: Satu Knape/iStock.com.

Detta är ett utdrag och en övning ur Svenska dag för dag – sfi kurs C

Läs och lyss­na på tex­ten om midsommar.

Tra­di­tio­ner är vik­ti­ga i våra liv för de ska­par bland annat en vi-käns­la. Man kän­ner att man är del av en stor gemen­skap. Var­je land och kul­tur har sina egna tra­di­tio­ner och hög­ti­der. Jul, påsk och mid­som­mar är de tre störs­ta hög­ti­der­na i Sve­ri­ge. Det är till­fäl­len då famil­jen sam­las, umgås och till­bring­ar tid tillsammans.

Mid­som­mar är en stor helg i Sve­ri­ge. Många män­ni­skor är ledi­ga från job­bet under mid­som­ma­raf­ton och mid­som­mar­da­gen. På mid­som­ma­raf­ton är dagen myc­ket lång och nat­ten myc­ket kort. För många hand­lar mid­som­mar om den lju­sa som­ma­ren och att vi bör nju­ta av den. Mid­som­mar­fi­ran­det infal­ler en fre­dag mel­lan den 20 och 26 juni var­je år. Man firar mid­som­mar genom att äta god mat till­sam­mans med familj och vänner.

Mid­som­mar­stång­en är en gam­mal tra­di­tion som kom till Sve­ri­ge från Tyskland under 1300- och 1400-talet. Män­ni­skor sam­las runt mid­som­mar­stång­en, dan­sar runt den, och sjung­er lus­ti­ga sång­er, till exem­pel ”Små gro­dor­na”. Dan­sen runt stång­en är myc­ket popu­lär, sär­skilt bland barn­fa­mil­jer. På mid­som­ma­raf­ton är det ock­så van­ligt att man gör en bloms­ter­krans. Kvin­nor och barn bru­kar bära bloms­ter­kran­sen på huvu­det. I Sve­ri­ge äter man myc­ket färskpota­tis och sill när det är mid­som­mar. Till sil­len och pota­ti­sen ser­ve­rar man grädd­fil och gräslök. Men det är ock­så van­ligt att ser­ve­ra kött­bul­lar, ägg och lax. Till efter­rätt äter man ofta jord­gub­bar eftersom de bru­kar vara mog­na till mid­som­mar. På mid­som­ma­raf­ton kan man ock­så se många folk­dräk­ter. En folk­dräkt är en tra­di­tio­nell kläd­sel som finns i många länder.

I Sve­ri­ge använ­der vi säl­lan folk­dräk­ter men på mid­som­ma­raf­ton och på Sve­ri­ges natio­nal­dag är det gans­ka van­ligt att män­ni­skor tar på sig sina fina folkdräkter.

Översätt orden i listan till ditt språk
 • att ska­pa
 • en käns­la
 • en gemen­skap
 • att sam­las
 • att umgås
 • att till­bringa
 • ledig
 • att hand­la om
 • ljus
 • att nju­ta
 • att infal­la
 • en mid­som­mar­stång
 • lus­tig
 • bland
 • van­ligt
 • en bloms­ter­krans
 • att bära
 • färsk
 • en sill
 • en grädd­fil
 • en gräslök
 • en efter­rätt
 • en jord­gub­be
 • mogen
 • en folk­dräkt
 • säl­lan

Svenska dag för dag – sfi kurs C sidan 136. Copyright © Jan Zara & Folkuniversitetets förlag 2017.Svenska dag för dag – sfi kurs C sidan 137. Copyright © Jan Zara & Folkuniversitetets förlag 2017.

Läsförståelse

Sva­ra på frågorna.

 1. Vad hand­lar mid­som­mar­fi­ran­det om för många?
 2. När infal­ler midsommarhelgen?
 3. Hur firar vi midsommar?
 4. Vil­ka akti­vi­te­ter är popu­lä­rast på midsommar?
 5. Vad äter många på midsommar?
 6. När klär sig svens­kar i tra­di­tio­nel­la kläder?

Svenska dag för dag – sfi kurs C sidan 138. Copyright © Jan Zara & Folkuniversitetets förlag 2017.

Svenska dag för dag – sfi kurs B Svenska dag för dag – sfi kurs C. Omslagsbild: Satu Knape/iStock.com. Svenska dag för dag – sfi kurs D. Omslagsbild: Satu Knape/iStock.com. Svenska dag för dag – introduktionsbok Svenska dag för dag – sfi kurs A. Omslagsbild: Satu Knape/iStock.com.

Svenska dag för dag digital

Svenska dag för dag – allt-i-ett-böcker för sfi

Svens­ka dag för dag – allt-i-ett-böc­ker för sfi

1 kommentar

Kommentarsfunktionen är avstängd.

Upptäck mer från Svenska dag för dag

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa